Nev Evans

Cymwysterau

  • BA Anrhydedd (Dosbarth 1af) – Prifysgol Cymru
  • Meistr y Celfyddydau – Prifysgol John Moores Lerpwl

Cefndir a Phrofiad

Brodor o Fôn a Swyddog llywodraeth leol wedi ymddeol – a anwyd ac a fagwyd ym Mryngwran – a oedd yn gweithio yn yr adran gorfforaethol yng Nghyngor Sir Ynys Môn. Cyn hynny, bu’n gweithio i Gyngor Sir Gwynedd a Conwy fel Ymchwilydd a Swyddog Polisi a Pherfformiad. Yn ddatblygwr hwyr, gadawodd yr ysgol yn 15 oed heb unrhyw gymwysterau ffurfiol a daeth yn blymwr. Aeth yn ôl i addysg trwy Goleg Harlech yn yr 1980au ac yna graddiodd o Brifysgol Bangor. Mae bellach yn cadeirio cwmni Bryngwran Cymunedol Cyf, y fenter gymdeithasol ddielw a achubodd ac sydd bellach yn rhedeg yr Iorwerth Arms fel tafarn gymunedol. Ar lefel leol mae wedi bod yn gynghorydd cymuned, yn glerc i’r cyngor cymuned ac yn llywodraethwr yr ysgolion cynradd ac uwchradd lleol. Yn ogystal ag arbed yr Iorwerth Arms rhag cau a dymchwel yn 2015, mae wedi cadeirio’r Bwrdd Cyfarwyddwyr (di-dâl) sydd wedi troi ffawd y dafarn o gwmpas mewn cyfnod byr o amser gan ennill nifer o wobrau o fri (2019 enillydd Tafarn Gwledig Cymru a Phrydain, Gwobrau Cynghrair Cefn Gwlad, yn ogystal â chyrraedd y Rownd Derfynol Cychwyn Busnes yng Nghymru yn 2016). Mae hyn wedi golygu cydlynu pwyllgor o Gyfarwyddwyr ymroddedig a denu dros £100k o gymorth grant i adnewyddu a diweddaru’r dafarn. Y prosiect diweddaraf yw adnewyddu adeiladau ar dir y dafarn i mewn i 3 uned fusnes er mwyn cynyddu incwm yn ogystal â darparu gwasanaethau a chreu swyddi yn lleol.

Arbenigedd

Mae arbenigedd a maes diddordeb Nev mewn mentrau sydd dan reolaeth y gymuned ac nid yn cael eu rhedeg er mwyn gwneud elw yn unig. Fel arweinydd y dafarn gymunedol gyntaf erioed ar Ynys Môn, mae datblygiad yr Iorwerth Arms o fod yn dafarn a fethodd yn fasnachol i fod yn fenter gymunedol lwyddiannus, yn tanseilio ei ymroddiad i helpu mentrau cyffelyb. Dysgwyd llawer o wersi ar hyd y daith a fyddai’n helpu grwpiau eraill tebyg sy’n ystyried ymgymryd â menter bentrefol neu gymunedol. Mae hefyd yn gefnogwr brwd iaith a diwylliant Cymraeg, ac yn credu y bydd mentrau a arweinir gan y gymuned yn helpu i gadw pobl ifanc yn eu cymunedau a thrwy hynny hefyd yn helpu i ddiogelu a hyrwyddo’r iaith.