Cwestiynau Cyffredin2020-11-12T12:40:48+00:00

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r ystod o wasanaethau a gynigir gan Bro Môn?2020-11-12T12:16:55+00:00

Mae Bro Môn yn gwahodd mentrau a sefydliadau i fanteisio ar ei arbenigedd, gwybodaeth a phrofiad ymarferol i helpu gyda:

  • sefydlu eu mentrau, gan gynnwys cyngor ar strwythur sefydliadol;
  • sut i gael cyllid;
  • ysgrifennu ceisiadau am gyllid;
  • lobïo i gefnogi’r fenter;
  • cyfeirio at eraill, neu gynnwys eraill, a all gynnig cefnogaeth ychwanegol i fentrau newydd, mentrau a sefydliadau presennol fel Busnes Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r holl sefydliadau datblygu cymunedol-ganolog hynny ar yr Ynys gan gynnwys Menter Môn, Medrwn Môn, Cymunedau Ymlaen Môn, Cynghorau Tref a Chymuned, a Chyngor Sir Ynys Môn.
Sut mae’r broses o gael cefnogaeth Bro Môn yn gweithio?2020-11-12T12:17:31+00:00

Yn syml, llenwch y ffurflen Cysylltu â Ni ar-lein ar ein gwefan.

A fydd yn rhaid i mi dalu am wasanaethau Bro Môn ac, os felly, faint?2020-11-12T12:18:15+00:00

Mae’r gwasanaeth gyda Bro Môn yn dechrau gyda thrafodaeth gyda darpar gleient a chynnig cyngor sylfaenol – nid oes unrhyw dâl am hyn. Os oes angen cefnogaeth bellach dim ond ar ôl trafod a chytuno â chleient y codir unrhyw dâl am wasanaethau.

A yw Bro Môn yn gweithio gyda sefydliadau eraill i helpu ei gleientiaid ac, os felly, a ydyn nhw’n codi tâl am eu gwasanaethau?2020-11-12T12:18:57+00:00

Ydy, mae Bro Môn yn gweithio gyda sefydliadau eraill a bydd ond yn cyfeirio at y sefydliadau hynny os credir y bydd hynny o ddefnydd ac y cytunir arno gan y cleient. Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau Bro Môn yn gweithio gyda, neu’n cyfeirio atynt, yn gweithredu ar sail debyg o ddim tâl oni bai bod angen gwneud hynny a dim ond wedyn ar ôl trafod a chytuno â’r cleient.

A fydd cytundeb ysgrifenedig i’r gefnogaeth gael ei chynnig gan Bro Môn?2020-11-12T12:20:24+00:00

Ydy, mae Bro Môn yn credu bod hon yn ddogfen allweddol ar gyfer helpu cleient. Bydd y cytundeb yn nodi pwrpas cytunedig y gefnogaeth gan gynnwys rhaglen weithgaredd i gynorthwyo cleient.

Pa mor gyflym y bydd Bro Môn yn cydnabod ac yn delio â’m hymholiad?2020-11-12T12:21:10+00:00

Cydnabyddir pob ymholiad ar-lein ar ôl ei dderbyn a bydd galwad ddilynol yn cael ei gwneud cyn pen 2 ddiwrnod gwaith i drafod y camau nesaf.

A fyddaf yn cael rhywun penodol o Bro Môn i’m cefnogi?2020-11-12T12:21:10+00:00

Byddwch, nod Bro Môn yw penodi Cyfarwyddwr arweiniol sydd â phrofiad perthnasol i gynorthwyo pob cleient yn seiliedig ar ei ymholiad. Bydd y sawl o Bro Môn sy’n arwain ar eich ymholiad yn cynnwys Cyfarwyddwyr eraill yn ôl yr angen ac yn cytuno â’r cleient.

A yw gwasanaeth Bro Môn yn gyfrinachol a beth yw polisïau preifatrwydd Bro Môn?2020-11-12T12:38:19+00:00

Mae gwasanaethau Bro Môn yn gyfrinachol a byddant yn cydymffurfio’n llwyr â rheoliadau GDPR a Pholisi Preifatrwydd y cwmni – sydd ar ein gwefan.

A oes Gweithdrefn Gwynion?2020-11-12T12:38:49+00:00

Oes, mae gan Bro Môn Weithdrefn Gwyno ffurfiol a gyhoeddir ar ein gwefan.

Beth alla i’w ddisgwyl o ddefnyddio Bro Môn?2020-11-12T12:39:28+00:00

Braich gyfeillgar o amgylch yr ysgwydd gan grŵp o Gyfarwyddwyr sydd yn meddu ar brofiad sy’n golygu eu bod yn gallu rhoi arweiniad a chyngor synhwyrol i’w gleientiaid. Fe’ch gwahoddir hefyd i ddod yn aelod o Bro Môn, mae budd bod yn Aelod wedi’u rhestru ar ein gwefan.